Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal

1. Informații generale

S.C. Agrisorg S.R.L., str. Principala, nr 444/A, loc. Sacadat jud Bihor, CIF 14349460. prin intermediul site-ului www.honda-eu.ro, prelucrează datele dumneavoastră în concordantă cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și OUG 13/24.04.2012.    

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale site-ului nostru. Conform dispozițiilor GDPR,  societatea noastră are obligația de a administra, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizați despre voi.

     Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

 

2. Definiții

 • date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoana fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;
 • stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
 • sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;
 • operator – orice persoana fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • persoane împuternicite de operator– adică persoana fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
 • terț – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directa a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;
 • destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;
 • date anonime – date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;
 • date de tip „adresă de business” – date care includ numele, funcția, adresa de business, numărul de telefon sau adresa e-mail a unui angajat al unei organizații, în aceasta calitate. Datele tip „adresă de business” nu intră în categoria datelor cu caracter personal;
 • date statistice – date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.
 • DPO – responsabilul cu protecția datelor (data protection officer) care are rolul principal de a se asigura de aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR – General Data Protection Regulation).
 • GDPR – este prescurtarea regulamentului UE nr.679/2016 aplicabil din 25 mai 2018 la nivelul întregii uniuni europene precum și în orice alt stat din lume unde se folosesc date personale ale cetățeniilor UE.

 

3. Prelucrarea datelor cu caracter confidențial și confidențialitatea acestora

      Prin intermediul site-ului nostru, putem colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastră și dacă acestea sunt furnizate în mod voluntar.

    Administram în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizați despre dumneavoastră ori despre o altă persoană.

    Folosim datele cu caracter personal colectate, inclusiv adresa IP de la care Site-ul este vizitat, configurația browserului și locația dumneavoastră, în următoarele scopuri:

– Pentru personalizarea paginilor

– Pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă nevoilor dumneavoastră.

– Pentru a ne ajuta să cream și să publicam conținutul cel mai relevant pentru dumneavoastră.

– Pentru îmbunătățirea securității accesului la serviciile oferite

4. Scopurile, temeiurile prelucrării și datele prelucrate:

     Dacă sunteți utilizator al site-ului,  prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

a) pentru secțiunea Contact: nume,  e-mail, județ, oraș, mesaj.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază  art. 6, alin 1), lit. a)  din Regulamentul UE 679/2016” persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice”. Nu sunteți obligați să ne furnizați datele, însă prin refuzul dvs. nu vom putea să vă răspundem.

b) pentru secțiunea Doresc să cumpăr: e-mail, număr de telefon, județul, orașul, mesaj.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază art. 6, alin 1), lit. b)  din Regulamentul UE 679/2016”prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”.

5. Durata pentru care vă prelucrăm datele

          Datele cu caracter personal vor putea fi ținute de către firma noastră și după îndeplinirea scopurilor pentru care acestea au fost colectate inițial, în măsura în care datele cu caracter personal vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, cu respectarea prevederilor GDPR (art. 89), sub rezerva punerii în aplicare de către Societate de măsuri de ordin tehnic și organizatoric adecvate în vederea respectării și garantării drepturilor și libertăților persoanelor vizate.

     După îndeplinirea scopurilor pentru care datele cu caracter personal au fost colectate (și în lipsa aplicabilității situațiilor menționate la paragraful anterior), datele cu caracter personal vor fi distruse, șterse sau anonimizate din bazele de date/sistemele de evidență ale Societății (atât electronice, cât și în format letric/hârtie), cu respectarea prevederilor legale.

6. Transferul datelor cu caracter personal

      Datele cu caracter personal furnizate către deținătorul site-ului nu vor fi transferate în UniuniiEeuropene

7. Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

     Societatea noastră îndeplinește cerințele de securitate a datelor cu caracter personal. Utilizăm metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților, pentru a proteja datele cu caracter personal conform prevederilor legale aflate în vigoare.

     În ciuda măsurilor luate pentru protejarea datelor dvs., vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin internet  sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de responsabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

8. Drepturile persoanelor fizice

 • Dreptul de a fi informat(art. 12-13): Informarea persoanei vizate cu privire la categoriile de date colectate, scop, destinatari, transfer;
 • Dreptul de a fi uitat(art.17): Cand procesarea nu mai este justificată sau când persoana vizată și-a retras consimțământul;
 • Dreptul de a face opoziție (art.21): Dreptul persoanei vizate de a face obiecții sau de a se opune anumitor tipuri de prelucrări;
 • Dreptul de acces la date(art.15): Persoana vizată poate solicita acces la datele sale pentru a verifica dacă prelucrarea este întemeiată;
 • Dreptul de a rectifica Datele (16): Persoana vizata poate solicita rectificarea datelor în cazul în care acestea sunt procesate greșit;
 • Dreptul de restricționare a prelucrărilor (art.18) Persoana vizată poate cere restricționarea datelor folosite sau a transferului de date;
 • Dreptul de a se opune la profilări (art. 21) Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii de profilare atunci când aceasta se bazează pe prelucrarea automata.

9. Link-uri către alte website-uri

      Website-ul nostru poate furniza linkuri către website-uri pe care nu le controlăm. După ce faceți clic pe un link al unei terțe părți, veți fi direcționat(ă) către website-ul terței părți. Dacă vizitați oricare dintre aceste website-uri conectate, trebuie să analizați politicile lor privind confidențialitatea. Nu suntem responsabili pentru politicile și practicile altor site-uri. Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru conținutul, politicile privind confidențialitatea și notele de informare sau practicile website-urilor sau serviciilor terțelor părți.

10. Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal

Am desemnat un responsabil cu protecția datelor în ceea ce privește toate aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal, iar dvs. puteți contacta responsabilul cu protecția datelor cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor dvs. și la exercitarea drepturilor dvs. potrivit dispozițiilor legale aplicabile, în special dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dvs. cu caracter personal.

Date contact responsabil cu protecția datelor :

 

 • Telefon: 0771 054 614
 • Email: dpo@infomedpro.ro

Atenție! Va rugam să vă exercitați cu înțelepciune drepturile și să rețineți ca abuzul de drepturi vă poate atrage răspunderea.

    

Datele de contact ale Autorității Naționale de Protecție a Datelor cu Caracter Personal sunt următoarele:

Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresa: București, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336

Pagina de internet: http://www.dataprotection.ro

Adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602

11. Contact

Informațiile prezentate au scopul de a aduce la cunoștința utilizatorului mai multe detalii despre natura, utilizarea si administrarea datelor cu caracter personal utilizate de site-ul nostru.

În cazul in care aveți nevoie de mai multe informații și ele nu se regăsesc în prezenta secțiune, ne puteți contacta la  dpo@infomedpro.ro

Politica actualizată în data de 19.10.2021